Logo
 
Eurex Clearing

Zurzeit verfügbar
Name Typ Datum Trainingslokation Sprache
Preis ohne
MwSt.
Verfügbarkeit Produkt wählen
Datum
Trainingslokation
Sprache
Multi-Asset-Clearinghaus Eurex Clearing AG Seminar 16.04.2018
09:30 - 17:00
Eschborn Deutsch 535,00 EUR
Grundlagenwissen Clearing Seminar 17.04.2018 - 18.04.2018 Eschborn Deutsch 1.200,00 EUR
18.06.2018 - 19.06.2018 Eschborn Deutsch 1.200,00 EUR
20.08.2018 - 21.08.2018 Eschborn Deutsch 1.200,00 EUR
07.11.2018 - 08.11.2018 London Englisch 1.070,00 GBP
20.11.2018 - 21.11.2018 Eschborn Deutsch 1.200,00 EUR
Transaktionsmanagement börsengehandelter Derivate Seminar 19.04.2018
09:30 - 17:00
Eschborn Deutsch 535,00 EUR
09.11.2018
09:30 - 17:00
London Englisch 535,00 GBP
22.11.2018
09:30 - 17:00
Eschborn Deutsch 535,00 EUR
Regulatorisches Umfeld Clearing Seminar 20.04.2018
09:30 - 17:00
Eschborn Deutsch 535,00 EUR
23.11.2018
09:30 - 17:00
Eschborn Deutsch 535,00 EUR
Drucken